Silikon Maqnezium ərintisi

  • ferro silisium maqnezium ərintisi tökmə üçün nodulizer fesimg ərintisi Təchizat istehsalçısı

    ferro silisium maqnezium ərintisi tökmə üçün nodulizer fesimg ərintisi Təchizat istehsalçısı

    Nadir torpaq maqnezium ferrosilisium ərintisi dəmir və polad sənayesi üçün əsas xammallardan biridir.

    1. Nodulizer, vermikulyar agent və çuqun üçün aşılayıcı.Maqnezium ərintisi sferoizator kimi də tanınan nadir torpaq maqnezium ferrosilikon ərintisi yüksək mexaniki qüvvəyə və güclü deoksidləşmə və kükürdləşmə təsirlərinə malik yaxşı bir aşılayıcıdır.2. Poladqayırma üçün əlavələr: nodulizatorların, vermikulyarlaşdırıcıların və aşılayıcıların istehsalında istifadə edilən yüngül nadir torpaq maqnezium ferrosilisium ərintisi, həmçinin polad və dəmir istehsalında əlavələr və ərintilər kimi istifadə olunur.Poladın təmizlənməsi üçün təmizlənmə, deoksidləşmə, denatürasiya, aşağı ərimə temperaturlu zərərli çirklərin (Pb, arsen və s.) neytrallaşdırılması, bərk məhlulların ərintiləri, yeni metal birləşmələrinin əmələ gəlməsi və s. üçün istifadə olunur.